Inspraak
 • Open en duidelijk communiceren met de bevolking.
 • Inspraakmomenten organiseren rond de belangrijke thema’s.
 • Verplichte bewonersvergaderingen over grote investeringen mogelijk maken.
 • Investeringsdossiers in een vroeger stadium bespreken in de gemeenteraad. ACT!E verbindt er zich toe niet enkel te luisteren maar ook rekening te houden met de ideeën van de minderheid.
 • Burgerbudget: ACT!E wil “het burgerbudget” lanceren voor alle wijken. 

In samenwerking met buurtcomités en wijkwerkingen en door middel van een online applicatie wordt aan de bewoners gevraagd wat zij willen veranderen in hun buurt 

(nieuwe voetpaden, andere beplanting, een nieuw pleintje, meer bomen, enz…)

Het gemeentebestuur berekent de kostprijs van de voorstellen. Waarna alle bewoners een keuze kunnen maken tussen deze voorstellen met een maximaal budget dat per wijk wordt toegewezen.

Op deze manier krijgen de bewoners van de wijken inspraak in het beleid volgens een beschikbaar burgerbudget per wijk en groeit het bewustzijn dat we verantwoordelijk moeten omgaan met het gemeentelijk budget voor de aanleg en onderhoud van het openbaar domein.

Ook bereiken op deze manier nieuwe ideeën het gemeentebestuur. Zie: burgerbudget van de Stad Gent e.a.

Voorstellen die hoogdringend zijn om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verbeteren worden in elk geval uitgevoerd.

 • De mogelijkheid onderzoeken om een burgerkabinet te organiseren met variërende samenstelling dat deskundig advies kan uitbrengen aan het gemeentebestuur over bepaalde materies.
 • De mogelijkheid faciliteren voor burgers om een gemotiveerde interpellatie te doen tijdens de gemeenteraad, zonder dat hiervoor eerst massaal veel handtekeningen moeten verzameld worden.
Marc Hauspie Wim Janssens Marleen Rabaey
Bestuur, personeel en dienstverlening
 • “Werken bij de Gemeente” moet aantrekkelijker worden.
 • Moderniseren en upgraden van de lokale administratie.
 • Personeelsbeleid en HR-management opwaarderen.
 • Uitbreiden van de werking van het E-loket. Een veilig online thuisloket via de website van de gemeente. 
 • Werken aan de realisatie van een intelligente gemeente: een verder doorgevoerde digitalisering moet resulteren in een betere, efficiëntere en goedkopere dienstverlening.
 • Een laatavondopening voorzien en invoeren van een online afsprakensysteem zodat er geen wachtrijen meer zijn aan de loketten in het gemeentehuis.
Marc Hauspie Marleen Rabaey
De Gemeenteraad
 • Live video verslag van de gemeenteraadszitting 
 • Leesbare samenvatting van de agenda van de gemeenteraad in mensentaal.
Communicatie
 • De gemeentelijke informatiekanalen (website, De Panne Leeft, Facebook, e.a.) dienen om de bewoners te informeren en niet om te entertainen.
 • 1 APP voor alle vrijetijdsaanbod in de gemeente (zie “sport”, “cultuur”, “jeugd” en “toerisme”)
 • Promoten van een bereikbare ombudsdienst/man/vrouw.
Adviesraden

De adviesraden (cultuur, milieu, senioren, jeugd, ruimtelijke ordening, e.a.) moeten terug een sterke stem krijgen in het beleid. Via deze raden krijgen de verenigingen rechtstreekse inspraak in het beleid.

Wim Janssens