Dumontwijk - Wat u niet te horen krijgt van de burgemeester...

ACT!E kon zoals alle bewoners vernemen  dat de Burgemeester  op Focus aankondigde dat de riolerings- en herwaarderingswerken in de Dumontwijk nog dit jaar zouden aanvangen.

In 2016 werd dit dossier voor het eerst besproken in de gemeenteraad. ACT!E kwam hiertegen in verzet omdat alle openbare parkeerplaatsen in de Dumontwijk werden geschrapt. De commissie Onroerend Erfgoed gaf ACT!E gelijk. De Dumontwijk moet nog steeds bewoonbaar blijven.

De aangepaste plannen liggen intussen reeds  bijna 2 jaar klaar op de kabinetten van de Burgemeester en van de Schepen van openbare werken, doch werden nog steeds niet voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op de website van de Lijst van de Burgemeester stelt men nu dat de vertraging te wijten zou zijn aan politieke spelletjes, en kondigt men aan dat men in de gemeenteraadszitting van 5 november e.k. het dossier zal goedkeuren en ze de gemeenteraadsleden gaan overtuigen.

Noch de raadsleden noch de bewoners krijgen enige vorm van inspraak. Ze zullen wel worden geïnformeerd.

Van de 355 publieke parkeerplaatsen worden er 215 geschrapt, en worden 190 private parkings gecreëerd voor opritten (enkel bruikbaar door de eigenaar van de oprit).

Het is duidelijk dat de burgemeester de bewoners-kiezers een rad voor de ogen draait, en anderzijds weigert zich te verantwoorden t.o.v. de gemeenteraad.

ACT!E staat voor een ander beleid en voor een andere manier van beleid voeren: transparant en  met inspraak van de bewoners.

Op 14 oktober 2018 beslist U.

Met ACT!E beslist U ook na 14 oktober mee over de belangrijke dossiers die U rechtstreeks aanbelangen.

Wim Janssens
Gemeentehuis en OCMW

Door de samensmelting van OCMW en het gemeentehuisbestuur moet er geïnvesteerd worden in een nieuw onderkomen voor deze diensten, maar ACT!E wil geen renovatie van 7 miljoen van het bestaande gemeentehuis. Dit kan beter, goedkoper en meer toekomstgericht.

Op het Koningsplein kan een nieuwbouwproject gerealiseerd worden met de nodige ondergrondse parkeerplaatsen. 

In samenwerking met een privépartner kan een woon- of woon-zorgproject of een ander privaat project ontwikkeld worden op de site van het bestaande gemeentehuis. Op vlak van kostprijs  zal deze publiek-private samenwerking wellicht uitdraaien op een nul-operatie. Het personeel  zal kunnen werken in een nieuwbouw, aangepast aan de noden van de tijd, en zal gedurende de werken niet moeten kamperen. 

Ondergrondse parking realiseren IN de Zeelaan onder de site van het oud gemeentehuis zal een troef zijn voor de handelaars in de Zeelaan.

ACT!E wil investeren in onze gemeente, maar wel met gezond verstand.

Project in de Sint-Pieterskerk

Deze kerk mag ontwijd worden van het bisdom. ACT!E wil een cultuurbestemming met een open en sociaal karakter. Dit en het gebruiken van de achterliggende gronden zou een stimulans zijn voor de Sint-Pieterswijk.

Zeilwagencentrum

Dit project moeten we tot een goed einde brengen zodat deze typische Pannese sport weer alle kansen krijgt.

Villa Le Chalutier

De plannen die op tafel liggen moeten zo vlug mogelijk uitgevoerd worden zodat deze villa het centrum wordt in de Dumontwijk van waaruit ieder bezoek start. Kleine concerten en tentoonstellingen maken het een interessante locatie.