- Cultuur - Cultuurbeleid
 • Het cultuuraanbod van de volledige Westkust/Westhoek moeten we bundelen en een vlotte samenwerking realiseren tussen de verschillende cultuurdiensten.
 • In De Panne is een belevingscentrum rond een lokaal thema zoals de zeilwagensport, onze vissersgeschiedenis of de Dumontwijk een betere keuze dan een Jukeboxmuseum.
 • De lokale culturele verenigingen moeten blijvend ondersteund worden en moeten kunnen blijven gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuren.
 • De Cultuurraad moet meer inspraak krijgen in het cultuurbeleid.
- Cultuur - Cultuur voor iedereen
 • Het openbaar domein opwaarderen door het plaatsen van meer tijdelijke of permanente kunstwerken. 
 • Een gratis Kinder-cultuuraanbod.
- Cultuur - Ons erfgoed
 • Een Cultuur- en Toerismeplan rond WOII opstarten. Zodat Ons rijke verleden uit die periode volop aan bod moet komen in de aanloop naar de herdenkingen. 
 • Le Chalutier gebruiken als Cultuurhuis in de Dumontwijk met aandacht voor de historiek van de wijk, kunsttentoonstellingen en kleine optredens.
 • In Adinkerke kan de Caboursite in samenwerking met IWVA verder uitgebouwd en gepromoot worden tot een volwaardig belevingscentrum rond WOII.
 • Binnenkort dreigt de bescherming van de Dumontwijk te vervallen. Daarom moeten we dringend het dossier administratief terug in orde brengen.
 • Ook aandacht hebben voor het architecturale erfgoed buiten de Dumontwijk.
- Financiën - Zaaien naar de zak
 • 0% aanvullende personenbelasting behouden.
 • Onze gemeentekas beheren als een goede huisvader.
 • Investeren voor de toekomst.
 • Meer beroep doen op subsidies van de hogere overheden.
- Gemeentelijk Patrimonium - Dumontwijk - Wat u niet te horen krijgt van de burgemeester...

ACT!E kon zoals alle bewoners vernemen  dat de Burgemeester  op Focus aankondigde dat de riolerings- en herwaarderingswerken in de Dumontwijk nog dit jaar zouden aanvangen.

In 2016 werd dit dossier voor het eerst besproken in de gemeenteraad. ACT!E kwam hiertegen in verzet omdat alle openbare parkeerplaatsen in de Dumontwijk werden geschrapt. De commissie Onroerend Erfgoed gaf ACT!E gelijk. De Dumontwijk moet nog steeds bewoonbaar blijven.

De aangepaste plannen liggen intussen reeds  bijna 2 jaar klaar op de kabinetten van de Burgemeester en van de Schepen van openbare werken, doch werden nog steeds niet voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op de website van de Lijst van de Burgemeester stelt men nu dat de vertraging te wijten zou zijn aan politieke spelletjes, en kondigt men aan dat men in de gemeenteraadszitting van 5 november e.k. het dossier zal goedkeuren en ze de gemeenteraadsleden gaan overtuigen.

Noch de raadsleden noch de bewoners krijgen enige vorm van inspraak. Ze zullen wel worden geïnformeerd.

Van de 355 publieke parkeerplaatsen worden er 215 geschrapt, en worden 190 private parkings gecreëerd voor opritten (enkel bruikbaar door de eigenaar van de oprit).

Het is duidelijk dat de burgemeester de bewoners-kiezers een rad voor de ogen draait, en anderzijds weigert zich te verantwoorden t.o.v. de gemeenteraad.

ACT!E staat voor een ander beleid en voor een andere manier van beleid voeren: transparant en  met inspraak van de bewoners.

Op 14 oktober 2018 beslist U.

Met ACT!E beslist U ook na 14 oktober mee over de belangrijke dossiers die U rechtstreeks aanbelangen.

Wim Janssens
- Gemeentelijk Patrimonium - Gemeentehuis en OCMW

Door de samensmelting van OCMW en het gemeentehuisbestuur moet er geïnvesteerd worden in een nieuw onderkomen voor deze diensten, maar ACT!E wil geen renovatie van 7 miljoen van het bestaande gemeentehuis. Dit kan beter, goedkoper en meer toekomstgericht.

Op het Koningsplein kan een nieuwbouwproject gerealiseerd worden met de nodige ondergrondse parkeerplaatsen. 

In samenwerking met een privépartner kan een woon- of woon-zorgproject of een ander privaat project ontwikkeld worden op de site van het bestaande gemeentehuis. Op vlak van kostprijs  zal deze publiek-private samenwerking wellicht uitdraaien op een nul-operatie. Het personeel  zal kunnen werken in een nieuwbouw, aangepast aan de noden van de tijd, en zal gedurende de werken niet moeten kamperen. 

Ondergrondse parking realiseren IN de Zeelaan onder de site van het oud gemeentehuis zal een troef zijn voor de handelaars in de Zeelaan.

ACT!E wil investeren in onze gemeente, maar wel met gezond verstand.

- Gemeentelijk Patrimonium - Project in de Sint-Pieterskerk

Deze kerk mag ontwijd worden van het bisdom. ACT!E wil een cultuurbestemming met een open en sociaal karakter. Dit en het gebruiken van de achterliggende gronden zou een stimulans zijn voor de Sint-Pieterswijk.

- Gemeentelijk Patrimonium - Zeilwagencentrum

Dit project moeten we tot een goed einde brengen zodat deze typische Pannese sport weer alle kansen krijgt.

- Gemeentelijk Patrimonium - Villa Le Chalutier

De plannen die op tafel liggen moeten zo vlug mogelijk uitgevoerd worden zodat deze villa het centrum wordt in de Dumontwijk van waaruit ieder bezoek start. Kleine concerten en tentoonstellingen maken het een interessante locatie.

- Inspraak - Inspraak
 • Open en duidelijk communiceren met de bevolking.
 • Inspraakmomenten organiseren rond de belangrijke thema’s.
 • Verplichte bewonersvergaderingen over grote investeringen mogelijk maken.
 • Investeringsdossiers in een vroeger stadium bespreken in de gemeenteraad. ACT!E verbindt er zich toe niet enkel te luisteren maar ook rekening te houden met de ideeën van de minderheid.
 • Burgerbudget: ACT!E wil “het burgerbudget” lanceren voor alle wijken. 

In samenwerking met buurtcomités en wijkwerkingen en door middel van een online applicatie wordt aan de bewoners gevraagd wat zij willen veranderen in hun buurt 

(nieuwe voetpaden, andere beplanting, een nieuw pleintje, meer bomen, enz…)

Het gemeentebestuur berekent de kostprijs van de voorstellen. Waarna alle bewoners een keuze kunnen maken tussen deze voorstellen met een maximaal budget dat per wijk wordt toegewezen.

Op deze manier krijgen de bewoners van de wijken inspraak in het beleid volgens een beschikbaar burgerbudget per wijk en groeit het bewustzijn dat we verantwoordelijk moeten omgaan met het gemeentelijk budget voor de aanleg en onderhoud van het openbaar domein.

Ook bereiken op deze manier nieuwe ideeën het gemeentebestuur. Zie: burgerbudget van de Stad Gent e.a.

Voorstellen die hoogdringend zijn om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verbeteren worden in elk geval uitgevoerd.

 • De mogelijkheid onderzoeken om een burgerkabinet te organiseren met variërende samenstelling dat deskundig advies kan uitbrengen aan het gemeentebestuur over bepaalde materies.
 • De mogelijkheid faciliteren voor burgers om een gemotiveerde interpellatie te doen tijdens de gemeenteraad, zonder dat hiervoor eerst massaal veel handtekeningen moeten verzameld worden.
Marc Hauspie Wim Janssens Marleen Rabaey
- Inspraak - Bestuur, personeel en dienstverlening
 • “Werken bij de Gemeente” moet aantrekkelijker worden.
 • Moderniseren en upgraden van de lokale administratie.
 • Personeelsbeleid en HR-management opwaarderen.
 • Uitbreiden van de werking van het E-loket. Een veilig online thuisloket via de website van de gemeente. 
 • Werken aan de realisatie van een intelligente gemeente: een verder doorgevoerde digitalisering moet resulteren in een betere, efficiëntere en goedkopere dienstverlening.
 • Een laatavondopening voorzien en invoeren van een online afsprakensysteem zodat er geen wachtrijen meer zijn aan de loketten in het gemeentehuis.
Marc Hauspie Marleen Rabaey
- Inspraak - De Gemeenteraad
 • Live video verslag van de gemeenteraadszitting 
 • Leesbare samenvatting van de agenda van de gemeenteraad in mensentaal.
- Inspraak - Communicatie
 • De gemeentelijke informatiekanalen (website, De Panne Leeft, Facebook, e.a.) dienen om de bewoners te informeren en niet om te entertainen.
 • 1 APP voor alle vrijetijdsaanbod in de gemeente (zie “sport”, “cultuur”, “jeugd” en “toerisme”)
 • Promoten van een bereikbare ombudsdienst/man/vrouw.
- Inspraak - Adviesraden

De adviesraden (cultuur, milieu, senioren, jeugd, ruimtelijke ordening, e.a.) moeten terug een sterke stem krijgen in het beleid. Via deze raden krijgen de verenigingen rechtstreekse inspraak in het beleid.

Wim Janssens
- Jeugd - Voor iedereen die zich jong voelt
 • Betere ondersteuning voor het cultuuronderwijs (muziek, toneel, kunst)
 • Het cultuur-, sport- en verenigingsaanbod voor studenten moet gestimuleerd worden om de brain-drain tegen te gaan.
 • Betere aansluiting met openbaar vervoer richting “binnenland”.
 • Studieruimtes voorzien tijdens de “blokperiode” in beschikbare gemeentelijke gebouwen. Bijvoorbeeld De Chalutier, de bibliotheek na sluiting, de Scharbiellie, …
 • Jonge ondernemers en startende jonge zelfstandigen aantrekken door een overzicht te publiceren van alle beschikbare en betaalbare commerciële locaties. Mede door een administratieve ondersteuning kunnen we jonge mensen mee de stap laten zetten om een zaak te starten.
 • Fuifbeleid: samen met de jeugd een stappenplan opmaken over hoe je best een fuif kan organiseren in overleg met het gemeentebestuur en andere overheden.
 • Samen met alle gemeentes in de politiezone Westkust het sluitingsuur voor fuiven veranderen van 3 uur naar 4 uur.
- Lokale Economie - Raad voor lokale economie

Om de lokale belangenverenigingen en beroepsverenigingen beter te laten samenwerken met de diensten Lokale Economie en Toerisme moet er een raad voor lokale economie opgericht worden.

- Lokale Economie - Reglementering vereenvoudigen

Vereenvoudigen van de regels rond het ondernemen. 

O.a. uitbatingen op strand en dijk, GAS-regels rond reclame en terrassen, …

- Lokale Economie - Kwaliteitslabel

De Raad voor Lokale Economie kent een kwaliteitslabel toe aan ondernemers die zich houden aan de regels. Zij worden opgenomen in de toeristische promotie als “beloning”.

ACT!E wil een belonend beleid en geen beteugelend beleid.

- Lokale Economie - Gegroepeerde communicatie

Alle leegstand en alle vacatures gegroepeerd communiceren en promoten.

- Lokale Economie - Zeedijk en strand
 • Meer mogelijkheden voor de stranduitbaters (rolcabines) creëren door beperkte beachbars toe te laten met een strikte reglementering. Mooie beachbars zullen meer publiek aantrekken en vormen daardoor geen bedreiging voor de horeca langs de Zeedijk. Maar zorgen wel voor een zekere toekomst voor onze typische rolcabines.
 • Een wandelpad op het strand tussen de terrassen en de witte cabines waardoor het strand toegankelijk wordt voor iedereen.
 • Herschikken van de witte cabines.
 • Een centrale post langs de Zeedijk installeren onder leiding van 1 verantwoordelijke voor strand en Zeedijk waardoor de communicatie, efficiëntie en veiligheid zullen verbeteren. Alle diensten zoals Rode Kruis, Reddingsdienst e.a. onder 1 dak met een goeie communicatie met de technische dienst.
- Lokale Economie - Lokale economie Adinkerke

In combinatie met een globaal plan voor Adinkerke moet het ondernemen in Adinkerke gestimuleerd worden.

- Lokale Economie - Kernwinkelgebied
 • Het winkelkerngebied van De Panne moet duidelijk afgebakend worden zoals de studie van Blue Strategy aangetoond heeft. Zowel planologisch, look en feel van het openbaar domein, pictografisch en wifi. 
 • In Adinkerke moet er ook een kernwinkelgebied bepaald worden zodat er meer initiatieven kunnen genomen worden om de lokale ondernemers te ondersteunen.
- Milieu - Zeggen dat het proper is volstaat niet.
 •  “De Panne Proper” moeten we verder evalueren en optimaliseren. Het nieuwe afvalplan moet accuraat en snel geëvalueerd worden en gebreken moeten onmiddellijk opgelost worden. “De properste kustgemeente” is een ambitieuze doelstelling en moet gerealiseerd worden.
 • Streng hondenpoep-beleid verder aanhouden met controles.
 • Peuktegels plaatsen.
 • Containerpark: een blijvende evaluatie is noodzakelijk om nieuwe ecologische opportuniteiten optimaal te kunnen gebruiken.
 • Tijdens het hoogseizoen moeten de toerisme-gerelateerde afvalproblemen kordaat aangepakt worden met een kleine flexibele ploeg. Gekoppeld aan een aangepast en beter toegepast GAS-reglement.
 • Toegankelijkheid van openbare natuurgebieden moet aangekaart worden bij Agentschap Natuur en Bos. Door natuurbeleving worden bezoekers gesensibiliseerd om ze te respecteren.
 • De Panne Adinkerke moet een energiezuinige of zelfs een energieneutrale gemeente worden. Zonnepanelen plaatsen op alle daken van de gemeentelijke gebouwen is al een eerste aanzet. De Panne moet een bakermat te worden voor propere energie en voor een duurzaam beleid. Economie en ecologie moeten hand in hand gaan.
 • Ondersteunen van lokale initiatieven om het gebruik van plastiek drastisch te verminderen.
 • Samenwerken met de lokale bedrijven bij het opzetten energieneutrale projecten.
 • Meer parkeerplaatsen voorzien met oplaadpunten voor elektrische wagens
Pascal Demuysere
- Mobiliteit - Inleiding

Het verkeer in en rond De Panne en Adinkerke loopt strop. Er werden werken uitgevoerd en gepland in de voorbije jaren zonder een visie op mobiliteit.

Het is hoogtijd voor een volledig nieuw mobiliteitsplan, waarin een nieuw parkeerbeleid, auto-circulatieplan en fietsplan worden verweven met elkaar. Met grote aandacht voor de zwakke weggebruikers (scholen) en het lokaal toeristisch verkeer (fietstoerisme).

Wim Janssens Marc Hauspie Tine Wouters Tom Van Eeckhout Bushra Burney Dirk Jansen Stephane Bonte Jochen Raymaekers
- Mobiliteit - Mobiliteit algemeen

Globaal mobiliteitsplan VOOR de opmaak van plannen voor nieuwe straten en pleinen met grote aandacht voor de fietsers en zwakke weggebruikers.

- Mobiliteit - Mobiliteit Adinkerke

We mogen niet wachten op de realisatie van de ringweg om Adinkerke veiliger te maken voor de zwakke weggebruikers. 

 • Een fietsplan opmaken voor het volledige grondgebied van Adinkerke, met speciale aandacht voor het schoolgaand verkeer en fietstoerisme.
 • De situatie op het kruispunt Stationsstraat / Dorpsstraat / Noordhoekstraat moet dringend aangepakt worden. Een rotonde of verkeerslichten kunnen de veiligheid fors verbeteren.
 • De verkeerssituatie langs de Dijk (tobaccoshops en tankstation) moet aangekaart worden bij Wegen en Verkeer voor er ernstige ongelukken gebeuren. Intussen dient de politie strenger op te treden tegen de veelvuldig gepleegde verkeersinbreuken.
 • De voetgangersbrug over de Duinkerkevaart moet een betere aansluiting krijgen aan de kant van de Dijk.
- Mobiliteit - Omleidingsweg Adinkerke realiseren

“Het idee achter het plan is OK,
Het plan zelf is nog niet volledig OK”

ACT!E wil dat er een omleidingsweg gerealiseerd wordt en liefst zo vlug mogelijk.

Maar er moet meer aandacht besteed worden aan de lokale mobiliteit van de Adinkerkenaars. Bvb: hoe rij je met de wagen vlot van “voor de vaart” naar “achter de vaart”?

En moet er een volledig nieuw fietsplan opgemaakt worden. Vooral om de schoolkinderen veilig Adinkerke te laten kruis. Met een vlotte verbinding naar De Panne, Veurne en de Moeren. Waarbij de voorkeur gaat naar fietspaden los van de rijweg. 

We mogen niet wachten op de realisatie van deze ringweg om verkeerslichten te plaatsen aan het kruispunt Noordhoekstraat-Stationsstraat-Dorpsstraat.

En om een voetgangerstunnel te realiseren ter hoogte van Plopsaland.

Omschrijving van het voorgestelde tracé:

Na diverse en  uitgebreide studies en Mer-rapporten is er nu een definitief voorstel om vanaf de afrit E40 een afzonderlijke weg aan te leggen ten oosten van Adinkerke, (kant Veurne); aan de afrit rechts via een nieuwe brug over het kanaal, langsheen de oostelijke kant van K.Topweg en Cosynmolen over of onder de spoorlijn, naar de Langeleedbrug in De Pannelaan.  

Plopsaland zou bijgevolg een volledig nieuwe parking moeten aanleggen aan de overkant van de straat. Op welke manier de bezoekers de dan verkeersluwe De Pannelaan moeten oversteken is nog niet duidelijk. Voor eind 2018 moet er een bespreking komen van het voorontwerp Grup (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan), zo niet vervalt het goedgekeurde MER-plan. Nadien onteigeningsplan, aanbestedingsdossier, enz…

- Mobiliteit - Mobiliteit De Panne

De Panne is sterk afhankelijk van een vlotte mobiliteit in Adinkerke, vooral tijdens piekmomenten.

In De Panne centrum hebben recente werken er voor gezorgd dat een vlotte lokale circulatie van het verkeer niet meer mogelijk is. De circulatie rond de Markt, Brouwersstraat en Tegethofflaan moet bestudeerd worden in het kader van een globaal mobiliteitsplan. 

Een aanpassing van enkele rijrichting naar tweerichtingsverkeer in de Brouwersstraat tussen de Verenigingstraat en de Kasteelstraat zou al bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de Zeelaan vanuit de wijk d’Achte.

- Mobiliteit - Fietsbeleid

Zie “mobiliteit Adinkerke”

ACTIE wil een globaal fietsplan IN en ROND De Panne en Adinkerke.

Met sterke aandacht voor de schooltrajecten en het fietstoerisme.

Met een aparte bewegwijzering zodat je met de fiets de auto’s niet moet volgen om vlot en veilig op je bestemming te geraken.

Aansluiten op de fietstrajecten buiten de gemeente: Voie Verte, Panne-Baaltje, De Moeren, …

- Mobiliteit - De Lijn

Het gemeentebestuur moet druk uitoefenen bij De Lijn om de dienstverlening te verbeteren.

 • Betere busverbinding tussen De Panne en alle buurgemeentes.
 • P+R in Adinkerke moet beter gepromoot worden om tijdens piekmomenten zo veel mogelijk auto’s te weren uit De Panne.
 • Gratis tramverkeer voor alle inwoners tussen De Panne en Adinkerke (overeenkomst met De Lijn) 
 • Nieuwe tramhalte ter hoogte van het Albertplein maar niet meer op het plein.
- Mobiliteit - NMBS
 • De perrons zijn te laag, daarom wil ACT!E het perron zelf laten verhogen.
- Openbare Werken - Zeedijk

Onze Zeedijk moet terug een pareltje worden met een stijlvolle uitstraling tot ver buiten De Panne.

Op korte termijn enkele slimme ingrepen doen om de uitstraling en netheid te verbeteren. 

Op langere termijn een volledige heraanleg plannen van de volledige Zeedijk en de zijstraatjes.

De ondergrond moet maximaal benut worden voor het parkeren van voertuigen.

Er moet dringend een inspraakronde opgestart worden voor al wie woont en werkt langs de Zeedijk, zodat het nieuwe ontwerp door iedereen gedragen wordt.

 • De stijl van de Esplanade en de Zeelaan moeten we doen samensmelten in een ontwerp voor de Zeedijk.
 • Een totaalvisie van de Franse grens tot aan Sint-Idesbald, met plaats voor iedereen.
 • Onderzoek of een publiek- private samenwerking haalbaar is. De heraanleg zou zo gemakkelijker kunnen gefinancierd worden en ook sneller gerealiseerd worden.  
 • Aanpassen van de kleurtemperatuur van de verlichting zodat er ook ’s avond een aangename sfeer is.
 • Meer rustpunten met windbescherming voor onze senioren.
 • Toegang tot de strandconcessies en stranduitbatingen voorzien voor minder mobiele personen.
 • Een extra tijdelijk verhard wandelpad op het strand.
 • Mooi  verwerken van de vuilnisbakken.
 • Bewegingstoestellen voor iedereen.
 • Betere afbakening van de zone voor de billenkarren voor een betere veiligheid.
- Openbare Werken - Dumontwijk

De nieuwe plannen voor de heraanleg van de Dumontwijk liggen reeds op tafel sinds 2016 maar worden niet uitgevoerd. Nochtans moeten de riolen hoogdringend vernieuwd worden voor er terug delen van de wijk overstromen en het wegdek inzakt, zoals meerdere keren gebeurde in de laatste jaren.

De andere werken worden gespreid over verschillende jaren om de overlast minimaal te houden.

In overeenkomst met De Lijn moet het Albertplein terug in z’n volle glorie heraangelegd worden met een nieuwe locatie voor het loket van De lijn. Dit plein is één van de grote toegangspoorten tot de beschermde wijk.

De Dumontwijk moet z’n uitstraling terugkrijgen zodat we hiervan een bekende toeristische trekpleister kunnen maken. Waar het aangenaam wonen en werken is.

- Openbare Werken - Dorpskern Adinkerke

De 2 dorpskernen van Adinkerke hebben het zwaar te verduren door onveilige verkeerssituaties, overlast door bepaalde tabaccoshops en het fileleed. We mogen niet wachten op de realisatie van de ringweg of de heraanleg van de grote straten. 

De dorpspleinen zoals het marktplein aan de Garzebekeveldstraat moeten terug mooie en veilige groene ruimtes worden met ontmoetingsplaatsen en speelruimte voor de kinderen. ACT!E wil de opdracht geven om een globaal Adinkerks dorpsplan op te maken waarin de leefbaarheid voor de Adinkerkenaars centraal staat. Dit moet passen in een bredere context met een vlot mobiliteitsplan, een veilig fietsplan en een stimulerend plan voor de lokale economie en toerisme.

- Openbare Werken - Woonwijken - burgerbudget

Iedereen heeft recht op een mooie woonomgeving, niemand woont graag in een verloederde buurt. ACT!E wil daarom “het burgerbudget” lanceren voor alle wijken.

In samenwerking met buurtcomités en wijkwerkingen  en door middel van een online applicatie wordt aan de bewoners gevraagd wat zij willen veranderen in hun buurt; nieuwe voetpaden, andere beplanting, een nieuw pleintje, meer bomen, …

Voor deze voorstellen wordt een kostprijs bepaald.

Waarna alle bewoners een keuze kunnen maken tussen de voorstellen met een maximaal budget dat per wijk wordt toegewezen.

Op deze manier krijgen de bewoners van de wijken inspraak in het beleid volgens een beschikbaar burgerbudget per wijk en groeit het bewustzijn dat we verantwoordelijk moeten omgaan met het gemeentelijk budget voor de aanleg en onderhoud van het openbaar domein.

Ook bereiken op deze manier nieuwe ideeën het gemeentebestuur.

Zie: burgerbudget van de Stad Gent e.a.

Voorstellen die hoogdringend zijn om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verbeteren worden in elk geval uitgevoerd.

- Openbare Werken - De Zeelaan

De tegels van de Zeelaan zijn te glad bij regen en sneeuw, dat is duidelijk.  Bovendien komen de tegels regelmatig los.

Hoe wil ACT!E dit probleem aanpakken met inspraak?

 1. Alle mogelijkheden professioneel bestuderen en desnoods uittesten.
 2. Een kostenraming opmaken van de geselecteerde mogelijkheden.
 3. Een inspraakronde organiseren bij de handelaars, horeca en bewoners van de Zeelaan en aansluitende straten.
 4. De gekozen oplossing uitvoeren
- Openbare Werken - De Markt

De Markt werd heraangelegd. Nu moeten we zorgen dat er terug leven in komt en dat het plein minder kaal oogt. Met inspraak van de horeca en de bewoners rond de Markt willen we een beter toeristisch programma en een aangepaste mobiele en vaste infrastructuur. Meer groen en meer schaduw.

Bijvoorbeeld een mooie mobiele kiosk voor kleine optredens en meer sfeerbeleving creëren tijdens evenementen.

De frituur moet terugkomen op of rond de Markt, voor ACT!E is dit evident.

- Openbare Werken - Vernieuwing Duinhoekstraat

Aanvang van de werken is voorzien in 2019 (hopelijk in het najaar). 

Er zullen zich grote problemen stellen naar de toegankelijkheid voor de inwoners.

Maar ook de handelszaken ( Tropiflora, de Mol, Ara Dunhotel, supermarkt, tankstation, enz..) en de vakantieparken (Duinhoek, Duinendaele)  moeten tijdens de werken vlot toegankelijk blijven. 

ACT!E stelt voor de Langeleedstraat voor de werken te verbreden om de toegankelijkheid van de Duinhoekstraat tijdens de werken mogelijk te maken. En om de veiligheid van de fietsers te garanderen. Na de werken vormt de Langeleedstraat een mooie fietsverbinding voor lokaal verkeer en fietstoerisme.

- Openbare Werken - Oosthoek

Een algemene opwaardering van het straatbeeld door een beter onderhoud en meer groen.

Plaatsen van “snelheidsinformatieborden” om de bestuurders bewust te maken van hun snelheid waarmee ze door de wijk Oosthoek rijden.

- Openbare Werken - Groen

Bij de heraanleg van straten en pleiner moet er meer beplantingen en bomen voorzien worden. Voor elke omgekapte boom moeten er 2 terugkomen.

- Openbare Werken - De betonnen zeewering

Voor de betonnen zeewering tussen het zeilwagencentrum en de Franse grens moeten we een toekomstvisie ontwikkelen met respect voor de natuur en met een betere natuurbeleving door middel van verharde wandelpaden en uitkijkpunten. Dit tot aan het nieuw uitkijkpunt aan de grens.

- Parkeerbeleid - Parkeerbeleid algemeen

ACTIE wil een nieuw en eenvoudig parkeerbeleid voor De Panne. Gelijklopend met het parkeerbeleid in de buurgemeenten.

Het parkeerbeleid moet afgestemd worden op de noden van de bewoners. Met aandacht voor de ontwikkeling van de lokale economie en het betalend parkeren klantvriendelijker maken.

 • Voor de woonwijken in het toeristisch centrum moet een nieuw parkeerbeleid komen met bewonerskaarten, zoals dit reeds bestaat in Adinkerke.
 • Zelfde parkeerbeleid langs de volledige Westkust
 • Gebruik van alle app’s (Yellobrick, 4411, …)
 • Parkeer+Zorg-systeem. “zorgverstrekkers” laten voor je poort parkeren indien er een sticker op hangt. In de wagen ligt een zichtbaar telefoonnummer.
 • 20 minuten gratis parkeren is te kort in het commerciële centrum: wijzigen naar 30 minuten
 • Shop&Go met een sensor installeren op commercieel strategische plaatsen.
 • Tussen oktober en maart slechts 1 betalende zone op weekdagen: Zeelaan tss Markt en Zee. (betalend parkeren tijdens het zomerseizoen moet blijven bestaan)
 • Een betalende parkeerkaart voor handelaars, zelfstandigen (loodgieters, elektriciens, …) en zorgverstrekkers.
 • Rotatieparking in het centrum van De Panne onder de site van het huidige gemeentehuis.
 • Uitbreiding parkeermogelijkheden op het Koningsplein en Keesjesdreef.
 • Betere organisatie van de laad- en loszones in samenspraak met de handelaars. Een éénvormig beleid voor de volledige Westkust is nodig.
- Plan A (dinkerke) - Globaal plan voor Adinkerke

ACTIE heeft een globaal plan waarin de dorpskern van Adinkerke terug een mooie landelijke dorpskern wordt, waar het aangenaam en veilig wonen is voor jong en oud, en waar de lokale economie terug kan groeien. 

Dit wordt mee ondersteund door een kwalitatief groen recreatietoerisme waarmee Adinkerke haar prachtige landelijke groene karakter ten volle kan uitspelen. Een win-win situatie voor de bewoners en de lokale handelaars.

Dit plan A(dinkerke) zit verweven in de beleidsdomeinen 

 • Toerisme
 • Lokale economie
 • Openbaar domein en openbare werken
 • mobiliteit” en “parkeerbeleid
Wim Janssens Tom Van Eeckhout
- Plan A (dinkerke) - Niet wachten op de ringweg om de zwarte punten aan te pakken
 • Meer en veilige fietspaden met speciale aandacht voor het schoolgaand verkeer
 • Nieuwe fietspaden los van de weg voor schoolkinderen van Adinkerke naar De Panne en Veurne
 • Een rotonde of verkeerslichten op het kruispunt Stationsstraat / Dorpsstraat / Noordhoekstraat
 • Een oplossing voor de onveilige verkeerssituatie langs de Dijk (tobaccoshops en tankstation) en meer en strengere politiecontroles
 • Plaatsen van een nieuwe voetgangersbrug tussen de Kasteelwijk en de Dijk
Wim Janssens Tom Van Eeckhout
- Plan A (dinkerke) - Dringende maatregelen met een zéér positieve impact op de files
 •  Een voetgangerstunnel ter hoogte van Plopsaland.
 • In gesprek gaan met en druk zetten op de NMBS om de spooroverweg korter gesloten te laten voor vertrekkende treinen.
 • Met Plopsaland een intelligent begeleidingssysteem van gemachtigde opzichters opzetten om de doorstroom naar de parkings vloeiend te laten verlopen tijdens piekmomenten.
Wim Janssens Tom Van Eeckhout
- Plan A (dinkerke) - Veel meer inspraak voor inwoners

Jij beslist mee over budgetten en grote projecten. Zo kan je bijvoorbeeld zelf kiezen of er een speelpleintje moet komen, meer bomen of nog iets anders

Wim Janssens Tom Van Eeckhout
- Plan A (dinkerke) - De lokale economie een boost geven door het promoten van kwalitatief groen toerisme. Een win-win voor lokale handelaars en inwoners!
 • Géén massatoerisme, maar rustig fiets- en wandeltoerisme
 • Centraal staan Hoeve Paepehof, de Duinkerkevaart, de Vijvers Markey en De Drie Vijvers
 • Nieuwe wandel- en fietspaden, infrastructuur voor waterrecreatie en pleziervaarten
 • Promoten streekproducten-ambassadeurs
Wim Janssens Tom Van Eeckhout
- Plan A (dinkerke) - Aandacht voor groen en kinderen

Het marktplein aan de Garzebekeveldstraat moet een mooie, veilige en groene ruimte worden met speelruimte voor kinderen.

Wim Janssens Tom Van Eeckhout
- Senioren - Senioren verdienen onze aandacht

Voor ACT!E is de vergrijzing geen probleem maar een uitdaging. 

Ouderen uit hun isolement halen kan door initiatieven vanuit het Sociaal Huis en door de vele lokale organisaties beter te ondersteunen.

Een mooie, gelukkige en lange oude dag beleven moet kunnen in De Panne en Adinkerke.

 • Zie “sport”: toegankelijk maken van zo veel mogelijk sportaccommodatie en sportverenigingen.
 • Verder ondersteunen van de OCMW- en gemeentelijke diensten die zorgen voor onze senioren en hen ondersteunen waar nodig. 
 • Op regelmatige basis willen we een rondvraag organiseren bij de senioren om te luisteren naar hun wensen en bekommernissen. Inspraak kan veel zorgen verhelpen door te luisteren en het beleid bij te sturen.
 • Meer windluwe zitruimtes en rustgevende pleintjes doorheen de volledige gemeente.
 • Meer openbare toiletten en latere openingsuren.
 • De jeugd kan een beroep doen op een taxicheque om uit te gaan. ACT!E wil dit ook voorzien voor de senioren om op stap te gaan.
 • Een shuttle-busje voorzien voor de minder mobiele senioren zodat iedereen kan deelnemen aan uitstappen, activiteiten en evenementen van de wijkwerkingen en het gemeentebestuur. Verminderde mobiliteit mag geen oorzaak zijn van sociaal isolement.
 • De seniorenraad moet meer inspraak hebben in het seniorenbeleid
- Sociaal - Kwalitatief wonen
 • Doelgerichte maatregelen om wonen betaalbaarder te maken voor jonge gezinnen.
 • Bestrijden van de huisjesmelkers door een streng kwaliteitslabel in te voeren voor huurwoningen met strenge controles bij domiciliëring.
 • Projecten voor sociale woningbouw zijn volgens ons geen opdracht voor het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur is geen bouwfirma. Hiervoor moeten we een beroep doen op de Woonmaatschappij IJzer en Zee. Zij hebben de professionele structuur en de know-how om dit goed aan te pakken. Het gemeentebestuur heeft dan automatisch medezeggenschap in de Woonmaatschappij en kan zo actief meewerken aan meer en betere sociale woningen.
 • Speciale aandacht voor energie-armoede. Bijvoorbeeld door het coördineren van groepsaankopen of energiebesparende participatieprojecten. (vb. BeauVent in Kuurne.)
 • Andere woonvormen zoals cohousing en kangoeroewoningen stimuleren.
Michèle Vandermeeren Bart Van De Leur Carine Van Goethem Tine Wouters Martine Caeyzeele Pascal Demuysere
- Sociaal - Kansarmoede en kinderarmoede bestrijden

De armoedecijfers in onze gemeente zijn verontrustend. We moeten verder inzetten op het bestrijden van armoede en vooral veel aandacht hebben voor kinderen uit kansarme gezinnen. (Samenwerken met organisaties die reeds actief zijn in Vlaanderen zoals bvb. Domo Vlaanderen.)

 • Een echt Sociaal Huis opstarten, zonder drempels en zonder politiek bestuur.
 • Pedagogische hulp voor ouders met studerende kinderen (vooral bij anderstaligen).
 • Warme maaltijden op school gratis aanbieden aan kinderen in kansarmoede. Gekoppeld aan strenge voorwaarden om misbruik te voorkomen.
 • Een sociaal beleid waarin we meer solidariteit opbrengen en een sociaal vangnet aanbieden voor wie door een slechte gezondheid, door een ongeluk of door omstandigheden onafhankelijk van zijn of haar wil minder geluk hadden, maar waarbij we streng zijn voor wie het systeem misbruikt en wil profiteren van een sociale hangmat.
Michèle Vandermeeren Tine Wouters Marleen Rabaey Bart Van De Leur Carine Van Goethem Martine Caeyzeele Pascal Demuysere
- Sociaal - Intercommunale samenwerking

Door een tweemaandelijks overleg tussen de staf van Politie Westkust en de OCMW-voorzitters van de Westkust kan de instroom van de “OCMW-professionelen” tegengegaan worden.

Wim Janssens Jochen Raymaekers Michèle Vandermeeren Martine Caeyzeele Tine Wouters
- Sociaal - Ondersteuning thuiszorg van senioren

Een gecoördineerde samenwerking en ondersteuning van de verschillende sociaal-hulpbiedende instanties zoals RVT Sint Bernardus, de mutualiteiten, de Zorgbrigade en andere thuiszorgteams zal zorgen voor een betere dienstverlening voor onze senioren.

Bart Van De Leur Georgette Van Bockstaele Michèle Vandermeeren Tine Wouters Carine Van Goethem
- Sociaal - Samenlevingsopbouw en integratie
 • Werk maken van integratie van de nieuwkomers. Bijvoorbeeld op vlak van taal, sociale contacten en cultuur. Samenwerken met organisaties die hierin lokaal reeds actief zijn.
 • Activeren van de werklozen die beroep doen op het OCMW
 • Jonge gezinnen aantrekken door betaalbare en flexibele kinderopvang. 
 • Investeren om nieuwe wijkwerkingen op te bouwen. Wijkwerkers gaan de straat op en zorgen voor een betere sociale band met de buurtbewoners. Sociale problemen komen hierbij vlugger aan de oppervlakte en communicatie met de gemeentelijke diensten verloopt eenvoudiger.
Wim Janssens Marleen Rabaey Tine Wouters Pascal Demuysere Bart Van De Leur
- Sociaal - Gemeentelijk onderwijs
 • Met de renovatie van de gemeenteschool in Adinkerke krijgt de school weer alle mogelijkheden die ze verdient. We moeten er op toezien dat deze grote investering goed afgewerkt wordt en dat het personeel terug in optimale omstandigheden kan werken.
 • Gratis sport na school voor de kinderen zou zorgen voor een betere gezondheid en een extra uurtje opvang voor de hard werkende ouders.
Michèle Vandermeeren Wim Janssens Martine Caeyzeele
- Sport - Communicatie
 • We hebben veel en mooie sportaccommodatie maar er ontbreekt een duidelijk overzicht van ALLE sportmogelijkheden, met up-to-date informatie ivm de clubs en hun werking. 

Er kan bijvoorbeeld 3 maal per jaar een sportbrochure uitgebracht worden met info rond de voorbije en komende activiteiten van de sportclubs.

 • Alle communicatie moet verlopen via een nieuwe gemeentelijke website, sociale media en (minder) drukwerk.
 • Een online-reservatiesysteem en ticketverkoop voor velden, zalen en wedstrijden maakt sport toegankelijker. (In combinatie met cultuur e.a.)
- Sport - Jeugdsportbeleid
 • Clubs met een jeugdbeleid moeten extra gepromoot en ondersteund worden.
 • Een gratis aanbod “sport na school” in de schijnwerpers plaatsen.
 • De sportraad moet meer inspraak krijgen in het sportbeleid
- Sport - Seniorensportbeleid
 • Clubs met een senioren-sportbeleid moeten extra gepromoot en ondersteund worden.
- Sport - G-sportbeleid (gehandicapten-sport)
 • Clubs met een G-sportbeleid moeten extra gepromoot en ondersteund worden.
- Sport - Paardensport

De ruiterpaden moeten beter onderhouden worden en continu toegankelijk zijn. Deze mooie vorm van recreatie en toerisme is aan het verloederen.

- Sport - Beleid
 • Overleg met de sportclubs is noodzakelijk om het beleid te kunnen bijsturen.
 • Herziening van de subsidies met een nieuwe eenvoudige regelgeving.
 • Onderscheid maken tussen inwoners en tweedeverblijvers voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur.
 • Onderzoeken van welke sporten de infrastructuur in de komende jaren moet gerenoveerd of vernieuwd worden. En samen met de clubs een meerjarenplan hiervoor opmaken. Bijvoorbeeld de gebouwen van KRC De Panne hebben dringend aandacht nodig.
- Toerisme - De Panne en Adinkerke hebben een duidelijk toeristische identiteit nodig

Toerisme is onze grootste economische sector, het is dan ook onze ambitie om De Panne en Adinkerke op alle vlak nog aantrekkelijker te maken voor de bezoekers. 

Met een nieuwe stijlvolle publicitaire look voor De Panne en het ontdekken van de troeven van Adinkerke.

Stéphane Buyens Marc Hauspie Jochen Raymaekers Wim Janssens Serge Van Damme
- Toerisme - Structuur van de vzw Toerisme

De structuur van de vzw Toerisme moet herzien worden. Minder politieke inmenging en een professionele PR-manager.

- Toerisme - Toerismebeleid
 • Toerisme en Lokale Economie dichter bij elkaar brengen.
 • De publieke balie van de toeristische dienst verplaatsen naar het toeristische centrum.
 • Een grondige evaluatie van het evenementen-aanbod waarin kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit.
 • In het toeristisch evenementenaanbod moet er een gezond evenwicht zijn voor elke generatie. Blijven inzetten op andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de actieve 50+ers. (spenderen meer bij de lokale economie)
 • Optredens op publieke plaatsen moeten in een aantrekkelijker kader georganiseerd worden.
 • Seniorenfeest, Sinterklaasfeest, wijkfeesten, uitstappen enz... horen niet tot de organisatie van het Toerismebureau. Een evenwicht zoeken tussen de diensten die geleverd worden in functie van het toerisme en diensten in functie van de inwoners.
Wim Janssens Jochen Raymaekers Stéphane Buyens Marc Hauspie
- Toerisme - Promotie: nieuwe visie op toeristische promotie
 • Een nieuwe handige website en app moet een duidelijk overzicht geven van het toeristisch aanbod.
 • Een nieuw imago creëren met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl voor “Toerisme De Panne aan Zee”.
 • Een stijlvolle en herkenbare promotie voeren buiten De Panne.
 • Toeristische Pannese ambassadeurs promoten hun gemeente.
Wim Janssens Jochen Raymaekers Stéphane Buyens Marc Hauspie
- Toerisme - Groen toerisme in Adinkerke:

Een nieuwe visie om de lokale economie van Adinkerke een boost te geven.
Een win-win-situatie voor de bewoners en lokale handelaars.

 • Een groene toeristische / recreatieve / educatieve profilering van Adinkerke.
 • Geen massa-toerisme, maar een rustig fiets- en wandeltoerisme.
 • Hoeve Paepehof kan het centrale punt worden waarop de nieuwe wandel- en fietspaden  aansluiten.
 • Door het ontwikkelen van een toeristisch plan voor Adinkerke kunnen meer budgetten vrijgemaakt worden om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren. Meer en betere fietspaden en veilige oversteken aan wegen. Ook voor de Adinkerkse jeugd!

Hoe? Door het groen toerisme in Adinkerke te faciliteren en te promoten:

 • Fietsknooppunten doortrekken vanuit De Panne en koppelen aan de fietsroutes rond Adinkerke en het hinterland. Koppeling maken met de Voie Verte (F) aan De Mol.
 • Knooppuntwandelroutes doortrekken vanuit De Panne en koppelen aan alle (natuur)-waardevolle punten in Adinkerke. 
 • Hub toeristische dienst (onbemand en tijdelijk bemand) met alle info en faciliteiten op het centrale punt.
 • Streekproducten-ambassadeurs om lokale producten te promoten.
 • Veilige fietsenstallingen en fietslaadpunten aan het centrale punt.
 • Toeristische website en app. ook voor Adinkerke.
 • Een duidelijke profilering opmaken voor de recreatiezones waarbij een sterk onderscheid gemaakt wordt tussen rustige natuurbeleving en actieve (water)-recreatie.
  • Zandwinning: onderzoeken welke mogelijkheden hier zijn voor het realiseren van een actieve waterrecreatie.
  • Vijvers Markey: rustige natuurbeleving met respect voor de buurtbewoners.
  • Duinkerkevaart: actieve waterrecreatie met een uitbreiding van de mogelijkheden voor de pleziervaart.
  • Omgeving van de Drie Vijvers: rustige recreatiezone met paarden.
Tom Van Eeckhout Tine Wouters Wim Janssens
- Veiligheid - Meer blauw op straat
 • Behoud van een lokaal politiekantoor in het centrum mét permanentie.
 • De bedelaars in de Zeelaan moeten uit het straatbeeld. Hiervoor moeten we het politiereglement aanpassen zoals in Koksijde en de politie laten hun werk doen.
 • Aandacht voor een betere straatverlichting vergroot de veiligheid.
 • BIN-netwerken (Buurt Informatie Netwerken) uitbreiden en activeren, meer wijken en groepen engageren door sociale media te gebruiken.
 • Meer wijkagenten en betere communicatie met de bevolking.
 • Meer agenten op schooltrajecten voor en na school.